سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۸:۳۸
 

امور کارکنان

*رئیس امور کارکنان: مسعود امیرنیا
تلفن مستقیم:53226811 - 061 

 

سمت های موجود و شرح وظایف 
1. رئیس امور کارکنان
2. مسئول انتصابات و ترفیعات
3. متصدی امور کارکنان موقت
4. مسئول ثبت مرخصی ها و حضور و غیاب کارکنان
5. مسئول امور فوق العاده و مزایا
6. رابط وام و مزایا
7. بایگانی
اهم شرح وظایف هر یک از سمت ها
رئیس امور کارکنان ؛
-        سرپرستی و هدایت کارکنان واحد و تقسیم کارهای ارجاعی
-        طراحی برنامه های پرسنلی
-        ارائه مقررات و قوانین اداری به کلیه کارکنان
-        مسئولیت در امر نگهداری پرونده های پرسنلی کارکنان
-        تنظیم بخشنامه های داخلی در مورد مرخصی ، حضور و غیاب مزایا و ...
-        کنترل نهائی اوراق حضور و غیاب کارکنان
-        سرپرستی و نظارت بر برنامه های مربوط به حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان
-        هماهنگی با مسئولین واحد های بهداشت و درمان در مورد حل مسائل پرسنلی
-        نظارت بر انجام صحیح امور مربوط به کارکنانی که خاتمه خدمت می یابند
-        نظارت در تهیه لیستهای محرمانه پرسنلی شامل تغییرات،جا به جائی ها،انتصابات و ترفیعات،لیستهای معادل ریالی،
-        پاسخگوئی به کارکنان جدیدالاستخدام در مورد وضعیت شغلی
-        تهیه و تنظیم لیست اضافات سالانه کارکنان
-        کنترل نهایی اسناد پرداختی کارکنان حق الزحمه ای و موقت جهت پرداخت
-        تنظیم و کنترل فرمهای تعهد نامه و پرداخت محرومت از مطب پزشکان                   
-        شرکت در کمیته نقل و انتقالات
-        معرفی و جایگزینی و جابه جائی کارکنان در واحدهای مختلف
-        شرکت در کمیسیون انتصابات و ترفیعات همراه با مدارک و مقررات مربوطه
-        ارائه آمار جهت تعیین سهمیه وام های مربوطه
-        کنترل و تأیید اسناد پرداختی به منظور اعطاء هرگونه فوق العاده به کارکنان واجد شرایط
 مسئول انتصابات و ترفیعات ؛
-        تشکیل پرونده های پرسنلی به منظور دستیابی سریع به اطلاعات
-        بررسی سوابق قابل احتساب کارمندان ، کارگران در ترفیعات و انتصابات
-        بررسی نقل و انتقالات کارکنان در نمودار سازمانی و پیشنهادات آنان در سمتهای مناسب و مطابق با شرایط احراز سمت و طبقه بندی مشاغل
-        بررسی مقدماتی مدارک تحصیلی کارکنانی که در حین خدمت مدرکی دریافت کردند جهت تعدیل مدرک
-        بررسی دوره ای پرونده های پرسنلی کارکنان جهت اطلاع از تغییرات احتمالی سمتها و انتصابات
-        تنظیم لیستهای مقایسه ای و اولویت بندی جهت انتصابات و ترفیع کارکنان دارای رتبه شخصی برابر
-        هماهنگی و شرکت در کمیسونها و جلسات مربوط به انتصابات و ترفیعات کارکنان
-        طرح و پیشنهاد انتصاب و ترفیع کارکنان در کمیسیون های مربوطه
-        بررسی ارزشیابی دو سال آخر کارکنان و لحاظ قرار دادن هنگام ترفیع
-        تهیه و تنظیم فرم انتصاب و ترفیع کارکنانیکه با انتصاب یا ترفیع آنان موافقت گردیده است
-        بررسی زمان استحقاق معادل ریالی کارکنان
-        تهیه و تنظیم فرم تقاضای معادل ریالی جهت کارکنان واجد شرایط
-        مکاتبه با ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در خصوص انتصابات و ترفیعات
 متصدی امور کارکنان موقت ؛
-        کسب خط مشی اجرائی در مورد امور کارکنان
-        کنترل و بررسی نحوه حضور و غیاب کارکنان
-        بررسی علل غیبت کارکنان قراردادی،حق الزحمه ای و پیگیری های لازم
-        انجام کلیه امور مربوط به کارکنان حق الزحمه ای
-        بررسی و محاسبه و پرداخت دستمزد یا حقوق و دیگر مزایای و فوق العاده ها متعلقه به کارکنان موقت
-        نظارت بر امور مربوط به صدور کارت شناسایی
-        بررسی و کنترل کلیه برگهای اقدام پرسنلی و ارسال به امور اداری بیمارستان
 
مسئول ثبت مرخصی ها و حضو رو غیاب کارکنان ؛
-        مسئول کنترل و تأیید تقاضاهای مرخصی کارکنان بعد از تأیید مسئول زیربط
-        مسئولیت انجام مکاتبات لازم در مورد اخذ مجوز استفاده از مرخصی بدون حقوق(بلند مدت)
-        نظارت بر کنترل محاسبه و انتقال مرخصی سالانه کارگران تبدیل وضعیت یافته به کارمند
-        مسئولیت اقدام جهت مرخصی های خارج از برنامه شامل ارفاقی،زایمان،قبل از بازنشستگی
-        مسئولیت اقدام در خصوص تأخیر و تعجیل های کارکنان
-        تأیید مرخصی های بورسیه تحصیلی
 
مسئول امور فوق العاده و مزایا ؛
-        حصول اطمینان از صحت محاسبات و رعایت قوانین و مقررات
-        تأیید کلیه اسناد پرداختی در رابطه با تسویه حساب نهایی کارکنان بازنشسته،مستعفی،بازخریدی و..
-        تأیید گزارشات مربوط به احتساب سنوات خدمت دولتی ،نظام وظیفه و...
-        کنترل و نظارت به لیست کارکنان بازنشسته
-        مسئولیت تأیید کلیه مراحل انجام بازنشستگی
 رابط وام و مزایا ؛
-        همکاری و دریافت تقاضاهای وام مسکن،وام اتومبیل،وام ازدواج،فوت و...
-        بررسی شرایط کارمندان متقاضی وام
-        تحویل برگ درخواست وام و مدارک پیوست
-        کنترل اسناد پرداختی
-        دریافت مدارک و برابر اصل نمودن
بایگانی ؛
-        مشخص نمودن پوشه های مختلف با کد های استاندارد
-        جمع آوری و بایگان نمودن اطلاعات ، مکاتبات و دستورالعملها
-        پیوست نمودن سوابق مربوط به نامه های وارده جهت متقاضی
 
  آدرس و فاکس
‌خیابان شهید منتظری - بیمارستان امام خمینی(ره) بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان