سال جهش تولید
امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۶:۵۶
 

 نظرات خود را می توانید با روابط عمومی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان از طریق شماره تلفن های زیر درمیان بگذارید:

53226811-17 (داخلی 5211 و5289)(روابط عمومی و تکریم- پیگیری امور بیماران)

یا باشماره تلفن داخلی: 5217 ( دفتر مدیریت بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان)