سال مهار تورم و رشد تولید
امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۰۱
 

نقشه سایت

صفحه نخست

پیام داخلی

نقشه سایت

میز خدمت

بیمارستان امام خمینی(ره)

تاریخچه

روابط عمومی وتکریم ارباب رجوع

معرفی واحد

بخش های مختلف بیمارستان

راهنمای مراجعین

گسترش خدمات ودرمان غیرمستقیم

روندپذیرش وبستری وبیمه های تحت پوشش

گواهینامه اعتباربخشی

پمفلت های آموزشی

سیاست های اصلی بیمارستان نفت امام خمینی (ره)

برنامه هفتگی پلی کلینیک

کلینیک دندانپزشکی

اسامی پزشکان پلی کلینیک تخصصی

امور اعزام بیماران

پرستاری ومامایی

بهبود کیفیت

معرفی واحد بهبود کیفیت

منشور حقوق بیمار

چشم انداز و ماموریت

ارزش ها

چارت بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان

خدمات به کارکنان

مشاهده فیش حقوقی کارکنان

انتقادات و پیشنهادات

اطلاعیه

مدیریت واحدها

مراکز سلامت خانواده

درمانگاه قدس

درمانگاه 22 بهمن(بوارده)

درمانگاه شهید مطهری(بریم)

درمانگاه مرکزی

درمانگاه بهار آزادی

طب صنعتی وبهداشت عمومی

بهداشت عمومی

ایمنی

درمانگاه طب صنعتی

بهداشت روان ومشاوره

امور کارکنان

امور مالی

حراست

آموزش و پژوهش

تجهیزات پزشکی

تدارکات اداری و خدماتی

امور قراردادها و پیمانها

پذیرش و بستری

واحد ترخیص

تالار گفتگو