سال رونق تولید 
امروز پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۲
 

نقشه سایت

صفحه نخست

بیمارستان امام خمینی(ره) آبادان

تاریخچه

بخش های مختلف بیمارستان

روابط عمومی وتکریم ارباب رجوع

معرفی واحد

روندپذیرش وبستری وبیمه های تحت پوشش

گواهینامه اعتباربخشی

راهنمای مراجعین

گسترش خدمات ودرمان غیرمستقیم

برنامه هفتگی پلی کلینیک

کلینیک دندانپزشکی

اسامی پزشکان پلی کلینیک تخصصی

امور اعزام بیماران

پرستاری ومامایی

پیام داخلی

مدیریت واحدها

امور کارکنان

امور مالی

حراست

آموزش و پژوهش

تجهیزات پزشکی

تدارکات اداری و خدماتی

امور قراردادها و پیمانها

پذیرش و بستری

واحد ترخیص

طب صنعتی وبهداشت عمومی

بهداشت عمومی

ایمنی

درمانگاه طب صنعتی

بهداشت روان ومشاوره

اپلیکیشن

نقشه سایت

واحد بهبود کیفیت

معرفی واحد بهبود کیفیت

منشور حقوق بیمار

چشم انداز و ماموریت

ارزش ها

چارت بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان

مراکز سلامت خانواده

درمانگاه قدس

درمانگاه 22 بهمن(بوارده)

درمانگاه شهید مطهری(بریم)

درمانگاه مرکزی

درمانگاه بهار آزادی

پیشنهادات

نظام پیشنهادات

فرم پیشنهادات

فرم دریافت شکایات

ارتباط مستقیم با مدیریت

تالار گفتگو