سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ۲۰:۰۴
 

 

امور مالی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان بر کلیه مسایل مربوط به بودجه، هزینه ها و اسناد، پرداخت ها، پرداخت حقوق و دستمزد و... نظارت دارد.

 کارشناس مسئول امور مالی: آرش توکلی

 53226811 ( داخلی 5448)