سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۱۷
 

 

 

مدیر مالی

امور مالی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان بر کلیه مسایل مربوط به بودجه، هزینه ها و اسناد، پرداخت ها، پرداخت حقوق و دستمزد و... نظارت دارد.

 کارشناس مسئول امور مالی: آرش توکلی

 53226811 ( داخلی 5448)