سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۱ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۳۶
 

امور کارکنان

مدیر امور کارکنان رئیس امور کارکنان: محمدرضااشرفی

تلفن مستقیم:53226811 - 061 

 

سمت های موجود و شرح وظایف 

1. رئیس امور کارکنان

2. مسئول انتصابات و ترفیعات

3. متصدی امور کارکنان موقت

4. مسئول ثبت مرخصی ها و حضور و غیاب کارکنان

5. مسئول امور فوق العاده و مزایا

6. رابط وام و مزایا

7. بایگانی

اهم شرح وظایف هر یک از سمت ها

رئیس امور کارکنان ؛

-        سرپرستی و هدایت کارکنان واحد و تقسیم کارهای ارجاعی

-        طراحی برنامه های پرسنلی

-        ارائه مقررات و قوانین اداری به کلیه کارکنان

-        مسئولیت در امر نگهداری پرونده های پرسنلی کارکنان

-        تنظیم بخشنامه های داخلی در مورد مرخصی ، حضور و غیاب مزایا و ...

-        کنترل نهائی اوراق حضور و غیاب کارکنان

-        سرپرستی و نظارت بر برنامه های مربوط به حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان

-        هماهنگی با مسئولین واحد های بهداشت و درمان در مورد حل مسائل پرسنلی

-        نظارت بر انجام صحیح امور مربوط به کارکنانی که خاتمه خدمت می یابند

-        نظارت در تهیه لیستهای محرمانه پرسنلی شامل تغییرات،جا به جائی ها،انتصابات و ترفیعات،لیستهای معادل ریالی،

-        پاسخگوئی به کارکنان جدیدالاستخدام در مورد وضعیت شغلی

-        تهیه و تنظیم لیست اضافات سالانه کارکنان

-        کنترل نهایی اسناد پرداختی کارکنان حق الزحمه ای و موقت جهت پرداخت

-        تنظیم و کنترل فرمهای تعهد نامه و پرداخت محرومت از مطب پزشکان                   

-        شرکت در کمیته نقل و انتقالات

-        معرفی و جایگزینی و جابه جائی کارکنان در واحدهای مختلف

-        شرکت در کمیسیون انتصابات و ترفیعات همراه با مدارک و مقررات مربوطه

-        ارائه آمار جهت تعیین سهمیه وام های مربوطه

-        کنترل و تأیید اسناد پرداختی به منظور اعطاء هرگونه فوق العاده به کارکنان واجد شرایط

مسئول انتصابات و ترفیعات ؛

-        تشکیل پرونده های پرسنلی به منظور دستیابی سریع به اطلاعات

-        بررسی سوابق قابل احتساب کارمندان ، کارگران در ترفیعات و انتصابات

-        بررسی نقل و انتقالات کارکنان در نمودار سازمانی و پیشنهادات آنان در سمتهای مناسب و مطابق با شرایط احراز سمت و طبقه بندی مشاغل

-        بررسی مقدماتی مدارک تحصیلی کارکنانی که در حین خدمت مدرکی دریافت کردند جهت تعدیل مدرک

-        بررسی دوره ای پرونده های پرسنلی کارکنان جهت اطلاع از تغییرات احتمالی سمتها و انتصابات

-        تنظیم لیستهای مقایسه ای و اولویت بندی جهت انتصابات و ترفیع کارکنان دارای رتبه شخصی برابر

-        هماهنگی و شرکت در کمیسونها و جلسات مربوط به انتصابات و ترفیعات کارکنان

-        طرح و پیشنهاد انتصاب و ترفیع کارکنان در کمیسیون های مربوطه

-        بررسی ارزشیابی دو سال آخر کارکنان و لحاظ قرار دادن هنگام ترفیع

-        تهیه و تنظیم فرم انتصاب و ترفیع کارکنانیکه با انتصاب یا ترفیع آنان موافقت گردیده است

-        بررسی زمان استحقاق معادل ریالی کارکنان

-        تهیه و تنظیم فرم تقاضای معادل ریالی جهت کارکنان واجد شرایط

-        مکاتبه با ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در خصوص انتصابات و ترفیعات

متصدی امور کارکنان موقت ؛

-        کسب خط مشی اجرائی در مورد امور کارکنان

-        کنترل و بررسی نحوه حضور و غیاب کارکنان

-        بررسی علل غیبت کارکنان قراردادی،حق الزحمه ای و پیگیری های لازم

-        انجام کلیه امور مربوط به کارکنان حق الزحمه ای

-        بررسی و محاسبه و پرداخت دستمزد یا حقوق و دیگر مزایای و فوق العاده ها متعلقه به کارکنان موقت

-        نظارت بر امور مربوط به صدور کارت شناسایی

-        بررسی و کنترل کلیه برگهای اقدام پرسنلی و ارسال به امور اداری بیمارستان

 

مسئول ثبت مرخصی ها و حضو رو غیاب کارکنان ؛

-        مسئول کنترل و تأیید تقاضاهای مرخصی کارکنان بعد از تأیید مسئول زیربط

-        مسئولیت انجام مکاتبات لازم در مورد اخذ مجوز استفاده از مرخصی بدون حقوق(بلند مدت)

-        نظارت بر کنترل محاسبه و انتقال مرخصی سالانه کارگران تبدیل وضعیت یافته به کارمند

-        مسئولیت اقدام جهت مرخصی های خارج از برنامه شامل ارفاقی،زایمان،قبل از بازنشستگی

-        مسئولیت اقدام در خصوص تأخیر و تعجیل های کارکنان

-        تأیید مرخصی های بورسیه تحصیلی

 

مسئول امور فوق العاده و مزایا ؛

-        حصول اطمینان از صحت محاسبات و رعایت قوانین و مقررات

-        تأیید کلیه اسناد پرداختی در رابطه با تسویه حساب نهایی کارکنان بازنشسته،مستعفی،بازخریدی و..

-        تأیید گزارشات مربوط به احتساب سنوات خدمت دولتی ،نظام وظیفه و...

-        کنترل و نظارت به لیست کارکنان بازنشسته

-        مسئولیت تأیید کلیه مراحل انجام بازنشستگی

رابط وام و مزایا ؛

-        همکاری و دریافت تقاضاهای وام مسکن،وام اتومبیل،وام ازدواج،فوت و...

-        بررسی شرایط کارمندان متقاضی وام

-        تحویل برگ درخواست وام و مدارک پیوست

-        کنترل اسناد پرداختی

-        دریافت مدارک و برابر اصل نمودن

بایگانی ؛

-        مشخص نمودن پوشه های مختلف با کد های استاندارد

-        جمع آوری و بایگان نمودن اطلاعات ، مکاتبات و دستورالعملها

-        پیوست نمودن سوابق مربوط به نامه های وارده جهت متقاضی

 

  آدرس و تلفن

‌خیابان شهید منتظری - بیمارستان امام خمینی(ره) بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان 

 53227089- 061