سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۱ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۸:۰۹
 

کارشناس مسئول مرکز: سکینه اهتمام

این مرکز برانجام تست های روانشنـاسی دوره ای کارکنان  و نظارت داشته و آنها راتفسیـرونتایج حـاصل را به طب صنعتی ارائه می کنـد و همچنین آموزش های مهارتهای ارتباطی و سایر آیتم های بهداشت روان و انجام مشاوره های ارجاع شده از روانپزشک مرکز ،بعهده این واحد است.

تلفن:17-53226811(داخلی5336)