سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۱ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۴۲
 

مدیر مسئول: آقای دکتر حمید سلیمانی

کارشناس مسئول آموزش : نوشین جهادی

این واحد مسئولیت طراحی و تهیه تقویم آموزشی و برگزاری کلیه دوره های آموزشی برای کارکنان را بعهده دارد.ارتقاء گریدینگ، شرکت در دوره های آموزشی، راهنمایی کارکنان و هدایت آنان در اجرای طرح های پژوهشی از جمله وظایف این امور است.

تلفن: 17- 53226811 (داخلی 5375،5475 و 5420)