سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۴۸
 

مدیر مسئول:قبادفریدونی

کارشناس مسئول آموزش : نوشین جهادی

این واحد مسئولیت طراحی و تهیه تقویم آموزشی و برگزاری کلیه دوره های آموزشی برای کارکنان را بعهده دارد.ارتقاء گریدینگ، شرکت در دوره های آموزشی، راهنمایی کارکنان و هدایت آنان در اجرای طرح های پژوهشی از جمله وظایف این امور است.

تلفن: 17- 53226811 (داخلی 5375،5475 و 5420)