سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ۲۱:۰۵
 

کارشناس مسئول: مهندس پویان کاشانی

این واحد مسئولیت نظارت فنی بر همه تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده در بخش درمان بیمارستان را بعهده دارد.همچنین روند بررسی های دوره ای تجهیزات و و کالیبراسیون  آنها برعهده این امور است.

تلفن: 17-53226811 (داخلی:5303)