سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۵:۵۳
 

این بخش دارای دو طیف مستقل و گسترده است.

در بخش خدمات  کلیه امور نیروهای خدمات، تعمیرات سیویل،تاسیسات، برق ،آب مکانیک وتهویه،امور رستوران و آشپزخانه ،ناظم داخلی و نقلیه ، مخابرات و.... بعهده این واحد است.

مدیر مسئول این امورمهندس رضا شانه ساز می باشد.

تلفن: 17-53226811 (داخلی: 5481)

 

 

تدارکات غیرپزشکی:

تهیه و تامین کلیه تجهیزات و ادوات غیرپزشکی مورد نیاز مرکز بعهده این واحد است.

مدیرمسئول: احمدربیعی

تلفن: 5369

 

تدارکات پزشکی:

تهیه و تامین کلیه نیازهای تجهیزاتی پزشکی و دارویی بعهده این امور می باشد.

مدیرمسئول: دکتر گلبن صفوی

تلفن:5358